Algemene voorwaarden

De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching

Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Voedingsdeskundige: Degene die voedings- en dieetadvisering verstrekt. Heeft een diploma van een op HBO- niveau opleiding tot voedingsdeskundige afgerond.

Cliënt: Degene die voor voedingsadvies komt met of zonder verwijzing of een product afneemt.
Arts, verwijzer: Arts, huisarts of tandarts die de cliënt naar de diëtist heeft verwezen.
Verwijzing: Formulier waarmee een verwijzer een cliënt voor een behandeling naar de diëtist verwijst.
Behandeling: Het stellen van een diëtistische diagnose, het opstellen van een persoonlijk behandelplan, het verstrekken van een voedingsadvies en het coachen en begeleiden van cliënt met het veranderen van zijn leef- en eetgewoontes.
Behandeluren: Tijd in uren van de cliëntenzorg.

 

Artikel 2 – Algemeen 
De voedingsdeskundige benadert de cliënt zonder aanzien van de persoon.
De voedingsdeskundige gaat uit van de voedingsgewoonten en respecteert de levensopvattingen van de cliënt.
De voedingsdeskundige is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van haar beroep.
De voedingsdeskundige kan verantwoording van haar handelen afleggen.
De voedingsdeskundige houdt kennis en vaardigheden nodig voor de uitoefening van het beroep op peil.
De voedingsdeskundige verricht geen handelingen die in strijd zijn met de (beroeps)ethiek.

Artikel 3 – Vergoeding, Betaling 
1. De meeste zorgverzekeraars hebben een extra vergoeding van de behandeling door de voedingsdeskundige in het aanvullende pakket opgenomen. De cliënt dient hiervoor zijn polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de zorgverzekeraar. De cliënt kan voor vergoeding in aanmerking komen indien hij/zij een verwijzing heeft van een arts én indien de behandeluren zijn opgenomen in de aanvullende verzekering van de cliënt
2. Indien een cliënt geen recht heeft op vergoeding via de zorgverzekeraar zijn de kosten voor behandeling voor eigen rekening.
3. De cliënt dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren, telefonisch of per e-mail af te zeggen. Bij niet tijdige afzegging of het vergeten van de afspraak wordt het consult in rekening gebracht.
4. Tijdens het eerste consult dient de cliënt, als er een verwijzing aanwezig is deze en de verzekeringsgegevens mee te nemen.
5. Cliënten die aanvullende vergoeding krijgen moeten de rekening zelf betalen en bij de verzekeraar declareren. Bij een aantal verzekeraars zal De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching de kosten direct declareren, de zorgverzekeraar zal dit vervolgens met de cliënt verrekenen.
6. Alle rekeningen die niet rechtstreeks via de verzekeraar lopen zullen direct aan de cliënt gefactureerd worden.

 1. Op www.DeBlauweZone.nl staat informatie over vergoedingen van de consulten.
  8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de cliënt te geschieden binnen zeven dagen na de datum van de declaratie.
  9. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de cliënt in gebreke door het verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
  10. In het geval genoemd onder 3.13. is De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching bevoegd de behandeling op te schorten dan wel te staken.
  12. Verder is de cliënt gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
  13. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 4 – Auteursrechten 
Tenzij anders is vermeld zijn de door De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching verstrekte stukken zoals tabellen, achtergrondinformatie, opmaak en teksten het exclusieve eigendom van De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching en het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching en vrijwaart De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching voor aanspraken van derden.

Artikel 5 – Geheimhouding 
De voedingsdeskundige heeft geheimhoudingsplicht.
De voedingsdeskundige verstrekt alleen na overleg met de cliënt informatie aan personen die niet direct betrokken zijn bij de dieetbehandeling.

Artikel 6 – Paramedische werkzaamheden – Algemeen 
De voedingsdeskundige geeft elke cliënt de meest adequate behandeling.
De voedingsdeskundige stelt de belangen van de cliënt op de eerste plaats.
De voedingsdeskundige staakt de behandeling, indien de cliënt dat vraagt.
De voedingsdeskundige draagt zorg voor de continuïteit van de behandeling.
De voedingsdeskundige geeft inzage in het dossier als de cliënt haar daarom vraagt.

Artikel 7 – Paramedische werkzaamheden – in relatie tot andere hulpverleners 
Per 2012 is de voedingsdeskundige ook zonder verwijzing door een arts toegankelijk.

Artikel 8 – Paramedische werkzaamheden – dossiervorming 
De voedingsdeskundige legt in het belang van een goede behandeling een dossier aan.
De voedingsdeskundige verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
De voedingsdeskundige zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de cliënt mee.
De voedingsdeskundige ziet erop toe dat het dossier zodanig wordt bewaard dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden.
De voedingsdeskundige bewaart na beëindigen van de behandeling het dossier niet langer dan wettelijk verplicht is.

Artikel 9 – Paramedische werkzaamheden – cliënt 
De voedingsdeskundige stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
De voedingsdeskundige eerbiedigt de vrije hulpverlener keuze van de cliënt.
De voedingsdeskundige informeert de cliënt op begrijpelijke wijze.
De voedingsdeskundige gaat pas tot behandeling over wanneer de toestemming van de cliënt is verkregen.
De voedingsdeskundige verricht haar werk op basis van een vertrouwensrelatie.

Artikel 10 – Modelregeling voedingsdeskundige–cliënt 
1. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de voedingsdeskundige. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
2. Zowel de cliënt als de voedingsdeskundigezijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
3. De voedingsdeskundige heeft de plicht de cliënt duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De voedingsdeskundige informeert bij aanvang van en tijdens de behandeling. De cliënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de voedingsdeskundige. Alleen dan kan de voedingsdeskundige een goede behandeling bieden.
4. De voedingsdeskundige respecteert bij het adviseren en behandelen de persoonlijke omstandigheden en wensen van de cliënt.
5. De cliënt mag van de voedingsdeskundig eeen deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de voedingsdeskundige met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de behandelend arts.
6. De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de voedingsdeskundige wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt wordt aan partner, familie of vrienden informatie doorgegeven. De cliënt dient het privéleven van de voedingsdeskundige te respecteren.
7. De voedingsdeskundige houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier.
8. Wanneer de cliënt een klacht heeft, moet hij bij voorkeur proberen dit eerst te bespreken met de voedingsdeskundige. Komt men er samen niet uit dan kan contact worden gelegd met het klachtenloket paramedici.

Artikel 11 – Consultancy en overige werkzaamheden 
1. Declaratie 
a. De hoogte van de declaratie wordt bepaald overeenkomstig het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de opdracht bestede uren, vermeerderd met de omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Genoemde geldt eveneens voor eventuele reisuren. Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend.
b. Afspraken worden schriftelijk bevestigd.
c. De declaratie vindt plaats in door De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching te bepalen termijnen.
2. Betaling 
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen zeven dagen na de datum van de declaratie.
b. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de opdrachtgever in gebreke door het verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
c. In het geval genoemd onder 11.2.b. zijn wij bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel te staken.
d. Verder is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 
1. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld is aan te merken.
2. De cliënt vrijwaart De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching tegen alle aansprakelijkheid van derden op vergoeding van schade als bedoeld in 12.1.
4. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.
5. De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching zal zich inspannen de behandeling en/of opdracht van de cliënt naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
6. De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching is jegens de cliënt slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een toe te rekenen tekortkoming, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaringen met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
7. De maximale aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de betreffende (deel)opdracht.

Artikel 13 – Beëindiging 
De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching is gerechtigd, met vermelding van redenen, iedere aanvaarde behandeling en/of opdracht tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de behandeling of opdracht op te schorten, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
De cliënt is gerechtigd de behandeling en/of opdracht zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen. Indien de cliënt van dit recht gebruik maakt zal hij verschuldigd zijn een vergoeding van de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht 
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de cliënt te vorderen heeft, het welk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te Den Haag bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 15 – Verrekening 
Het is de cliënt c.q. opdrachtgever niet toegestaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming enig door hem aan De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat aan hem verschuldigd mocht zijn dan wel worden.

Artikel 16 – Geschillen 
a. Op de offertes, op de gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 17 – Verjaring 
Vorderingen op De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een rechtsbetrekking.

Kamer van Koophandel

De Blauwe Zone Voedingsadvies en – coaching is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 61378879